top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Veerkracht Coaching is opgericht door Alexandra Bracke-van Unen (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Waalwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69547033

 

Veerkracht Coaching richt zich op het coachen van volwassenen en pubers (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het organiseren van trainingen, lezingen en themabijeenkomsten.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Veerkracht Coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Observatie en verslag

Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

 

Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Veerkracht Coaching opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

 

4. Coaching / begeleiding kinderen tot en met 17 jaar

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

 

De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Veerkracht Coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

5. Vertrouwelijkheid

Veerkracht Coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies.

 

Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de (ouders van de) cliënt.

 

6. Regels rond een afspraak voor kinderen

Bij aanvang van de coachingsessie wordt  de cliënt door een ouder of bevoegde gebracht en op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingsessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.

 

Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

 

7. Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

 

Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.

 

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen wordt de telefoon van Veerkracht Coaching niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

 

8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a. De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen

b. Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders/cliënt onmiddellijk opeisbaar.

 

9. Tarieven

De tarieven zijn op te vragen bij Veerkracht Coaching. Alle bedragen zijn exclusief BTW. 

 

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

 

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Veerkracht Coaching houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

 

10. Betalingsvoorwaarden

Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De (ouders van de) cliënt verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Veerkracht Coaching.

 

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Veerkracht Coaching een betalingsherinnering. Indien de (ouders van de) cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan de verplichting voldoet, dan is Veerkracht Coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen.

 

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Veerkracht Coaching, is Veerkracht Coaching genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.

 

Bij een betalingsachterstand is Veerkracht Coaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat (de ouders van) de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

 

11. Aansprakelijkheid

Het advies van Veerkracht Coaching is oplossing- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Veerkracht Coaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Veerkracht Coaching, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Veerkracht Coaching. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Veerkracht Coaching.

 

Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Veerkracht Coaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

12. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

b. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten.

 

13. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.veerkracht.coach

b. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach

Privacyverklaring Veerkracht Coaching
 

Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Veerkracht Coaching, gevestigd te Waalwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69547033.
 

Persoonsgegevens

 

  • Doel van verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

 

Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens na ontvangst verwijderd.

 

  • Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

 

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

 

  • Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

 

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. 

 

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

 

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

 

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.

Samen vinden we de juiste weg voor jou!

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Alexandra Bracke - van Unen

Luxemburgstraat 2,

5144 CZ Waalwijk

info@veerkracht.coach

www.veerkracht.coach

06 44 07 18 98

Bericht ontvangen!

bottom of page